chú tâm tiếp thu tinh thần cầu thị

Tìm hiểu sâu về lòng trách nhiệm và ý chí cầu thị

Tư tưởng ta thông như vậy, thì gặp việc gì chúng ta cũng cẩn thận, cố gắng, quyết tâm làm cho vượt mức. Thế là lòng trách nhiệm. Lòng